Nejlepší výběr hypotéky na trhu


Výběr nejlepší hypotéky na trhu
Sháníte byt nebo dům a potřebujete hypotéku? Pomůžeme Vám s výběrem ideální hypotéky
Srovnáme úrokové sazby hypotečních bank a nalezneme nejlepší řešení pro Vaši situaci

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem portálu www.vyberhypoteky.cz (dále jen „Provozovatel“), a Uživateli při poskytování služeb prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz.

1.2 Provozovatel portálu vyberhypoteky.cz poskytuje služby spočívající v možnosti využití funkcionalit portálu vyberhypoteky.cz, tedy k vložení Poptávky hypotečních úvěrů, jejichž cílem je zejména zprostředkování kontaktů za účelem navázání spolupráce mezi Makléři a Zájemci (dále jen „Služby“). Veškeré informace publikované Provozovatelem na portálu vyberhypoteky.cz jsou určené výhradně k informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za investiční doporučení, nebo nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů.

2. Definice pojmů
2.1 Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam: Makléř je právnická nebo fyzická osoba. Tyto osoby podnikají ve finanční oblasti s oprávněním poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Tyto osoby jsou držitelé potřebných licencí a jsou registrovány u České národní banky. Nezávazná nabídka konkrétního úvěrového produktu zaslaná Makléřem jako reakce na Poptávku prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz.

4. Další práva a povinnosti Uživatelů
4.1 Uživatelé jsou oprávněni neomezeně využívat Služby nabízené jim na portálu vyberhypoteky.cz. 4.2 Zájemce je zejména oprávněn: 4.2.1 vytvořit Poptávku dle svých požadavků. Zájemce bere na vědomí, že veškeré Nabídky a Poptávky vytvořené a odeslané prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz jsou nezávazné; 4.2.2 vybrat si dle svého uvážení z Nabídek, jež mu budou na základě jeho požadavků dodány. 4.3 Makléř je zejména oprávněn: 4.3.1 reagovat na Poptávku svou Nabídkou za splnění podmínek stanovených ve Smlouvě s Makléřem. Makléř bere na vědomí, že veškeré Nabídky a Poptávky vytvořené a odeslané prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz jsou nezávazné; 4.3.2 v případě, že bude mezi Makléřem a Provozovatelem uzavřena Smlouva s Makléřem, odchylná ujednání ve Smlouvě s Makléřem mají před zněním těchto podmínek přednost. 4.4 Uživatel nesmí: 4.4.2 bez souhlasu Provozovatele užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména, jakékoliv části portálu vyberhypoteky.cz ani jiná Práva duševního vlastnictví, k nimž vykonává práva Provozovatel; 4.4.3 uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií, obchodního jména, loga, ochranný známek či audiovizuálních záznamů, a jiných Práv k duševnímu vlastnictví), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením na portál vyberhypoteky.cz; 4.4.4 rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na portálu vyberhypoteky.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz veřejnosti obsah, jež by mohl mít za následek porušení Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie, jichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas); 4.4.5 vkládat nebo zveřejňovat informace a data, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, vulgární, urážlivé, diskriminační, xenofobní, rasistické, sexistické či, dle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu; 4.4.6 poškozovat dobré jméno Provozovatele či Uživatelů; 4.4.7 kontaktovat Uživatele za jiným účelem než je účel Služeb poskytovaných prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz, zejména nesmí zasílat Uživatelům obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Přičemž za obchodní sdělení jsou považovány také pouhé odkazy, které vybízejí k návštěvě internetových stránek; 4.4.8 rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na portálu vyberhypoteky.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz veřejnosti obsah, který má citlivou povahu. 4.5 V případě, že Uživatel poruší své povinnosti uvedené v ustanovení odst. 4.4 Obchodních podmínek, považuje se toto porušení za podstatné porušení Smlouvy.

5. Práva a povinnosti Provozovatele
5.1 Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby s odbornou péčí. 5.2 Provozovatel má právo měnit, upravovat či doplňovat obsah Služeb tak, aby splňovaly podmínky uvedené v ustanovení odst. 4.4 Obchodních podmínek. 5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni s ohledem na špatné zkušenosti s tímto zájemcem z důvodu předešlého porušování povinností z jeho strany. Dojde-li k takové registraci, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a nepotřebné osobní údaje vymazat. Provozovatel je oprávněn si ponechat pouze osobní údaje Zájemce v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informaci, že nedocházelo ze strany takového Zájemce k porušování povinností, a to po dobu 5 let od ukončení nebo odstoupení od Smlouvy.

6. Ochrana osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů
6.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a osob, které vložily žádost či dotaz do kontaktního formuláře na portálu vyberhypoteky.cz (souhrnně dále jen jako „subjekt údajů“). Všechny osobní údaje zpracovává Provozovatel v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů. 6.2 Subjekt údajů bere na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které Provozovateli poskytnete, byly přesné, úplné a aktuální. 6.3 Dotazy týkající se zpracování osobních údajů Provozovatelem lze zasílat na e-mail Provozovatele info@vyberhypoteky.cz. 6.4 Proč tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává? 6.4.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zejména z těchto důvodů (účelů): 6.4.1.1 uzavření příslušné smlouvy, vyřízení objednávky či poptávky, poskytnutí Služby. 6.4.1.2 předání osobních údajů Zájemců registrovaným Makléřům z Hypodilna.cz; 6.4.1.3 na základě oprávněného zájmu. 6.4.2 Provozovatel dále zpracovává osobní údaje osob, které vložily žádost či dotaz do kontaktního formuláře na portálu vyberhypoteky.cz, z těchto důvodů (účelů): 6.4.2.1 aby jim zaslal nabídku; 6.4.2.2 aby jim poskytl vyžádanou informaci či jinak vyřídil jejich žádost. 6.5 Subjekt údajů bere na vědomí, že na základě registrace v souladu s odst. 3 Obchodních podmínek učiněné na portálu vyberhypoteky.cz nebo na základě žádosti či dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na portálu vyberhypoteky.cz dochází ke zpracování zadaných osobních údajů Provozovatelem, a to za výše uvedenými účely. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých subjektem údajů v kontaktním formuláři, při registraci, při zadávání Poptávky či Nabídky nebo prostřednictvím Účtu. 6.6 Subjekt údajů bere na vědomí, že k zpracování osobních údajů dochází rovněž na základě oprávněného zájmu. Na portálu vyberhypoteky.cz dochází ke zpracování kontaktních údajů také za účelem zasílání marketingových nabídek a to emailem, telefonicky, textovými zprávami, případně dalšími elektronickými prostředky. Tyto nabídky se týkají finančních produktů a služeb nabízených Provozovatelem. Zasílání marketingových nabídek bude Provozovatel provádět pouze v případě, že Uživatelem nedošlo k vyslovení nesouhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
6.8 Co Provozovatele opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely? 6.8.1 Provozovatel je oprávněn či povinen zpracovávat osobní údaje, pokud: 6.8.1.1 je to potřebuje pro splnění jakéhokoliv smluvního závazku (např. uzavření Smlouvy, poskytnutí Služby, zaslání nabídky, poskytnutí informací či vyřízení žádosti); 6.8.1.2 je potřebuje předat Makléři, který je tedy příjemcem osobních údajů Zájemců.
6.9 Jaké osobní údaje Provozovatel zpracovává? 6.9.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zejména v tomto rozsahu: 6.9.1.1 identifikační údaje: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu; 6.9.1.3 údaje týkající se nemovitosti, která je předmětem financování (cena nemovitosti na trhu); 6.9.1.4 údaje týkající se úvěru: účel úvěru, výše úvěru, požadovaná doba fixace úvěru, doba splácení úvěru, LTV (Loan to Value); 6.10 Komu může Provozovatel zpřístupnit osobní údaje? 6.10.1 Subjekt údajů bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje: 6.10.1.1 subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po Provozovateli požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.); 6.10.1.2 zpracovateli, se kterým Provozovatel spolupracuje. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů, Provozovatel na žádost subjektu údajů informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; 6.10.1.3 příjemci osobních údajů, kterým je Makléř. 6.11 Provozovatel neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí. 6.12 Jak dlouho bude Provozovatel uchovávat osobní údaje? Provozovatel bude osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Provozovatele. Konkrétní informace budou subjektu údajů sděleny na jeho žádost.
6.13 Jaká jsou práva subjektů údajů? 6.13.1 Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů. 6.13.2 Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Provozovateli informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále je subjekt údajů oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost Provozovatele osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování, a to v předpisy stanovených případech. 6.14 Provozovatel ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů respektuje následující zásady: 6.14.1 zabezpečuje ochranu osobních údajů subjektů údajů, údaje o subjektech údajů jsou řádně zabezpečené a chráněné před zneužitím; 6.14.2 údaje o subjektech údajů shromažďuje a využívá pro vylepšování a zkvalitňování Služeb; 6.15 Provozovatel dále shromažďuje statistické údaje, prostřednictvím nichž získává informace o tom, jakým způsobem jsou Služby využívány. Díky těmto údajům může pracovat na neustálém zlepšování Služeb. Server, který spravuje portál vyberhypoteky.cz zasílá na komunikační zařízení Uživatele, který navštíví tento portál soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do komunikačního zařízení Uživatele portálu, a které při každé další návštěvě portálu Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek. Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti portálu, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele. Přijímání souborů „cookies“ může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

8. Vyloučení odpovědnosti
8.1 Uživateli nevzniká v souvislosti s užíváním portálu vyberhypoteky.cz nárok vůči Provozovateli, osobám spolupracujícím s Provozovatelem nebo osobám jinak se podílejícím na provozu portálu vyberhypoteky.cz (dále jen „Provozovatel a osoby spolupracující“) na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním třetí osoby nebo jiného Uživatele. 8.2 Provozovatel a osoby spolupracující se nepodílí na obsahu vloženém Uživatelem, tj. zejména na obsahu Účtu, Poptávek či Nabídek aj. na portál vyberhypoteky.cz a přístupném prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídají. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, zrušit Účet a vymazat již dále nepotřebné osobní údaje. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení. 8.3 Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen dle platné právní úpravy předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na portálu vyberhypoteky.cz dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. 8.4 Provozovatel a osoby spolupracující prostřednictvím portálu vyberhypoteky.cz nabízí pouze Služby výslovně uvedené na portálu vyberhypoteky.cz, nebo v těchto Obchodních podmínkách, ale neúčastní se uzavírání smluv mezi Uživateli navzájem.
Provozovatel a osoby spolupracující rovněž neprovádí kontrolu nabízených Služeb, neposkytují záruku za to, že nabízené úvěry jsou skutečně nejlevnější a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli ani za jejich plnění neodpovídá. Stejně tak neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Uživatele v souvislosti se smlouvami či dohodami uzavřenými mezi Uživateli. 8.5 Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto portálu jsou pouze orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Provozovatele a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto portálu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání Poskytovatele, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena. 8.7 Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou z důvodu nedostupnosti portálu vyberhypoteky.cz. Uživatelé výslovně souhlasí, že portál vyberhypoteky.cz a Účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na technickou náročnost procesů a občasnou potřebu údržbu systému.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto Obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s občanským zákoníkem. 10.2 Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory a nároky vzniklé ze Smlouvy, Smlouvy s Makléřem a těmito Obchodními podmínkami, nebo v této souvislosti, budou řešeny před soudy České republiky, přičemž místně příslušný soud bude obecný soud Provozovatele. 10.3 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna těchto Obchodních podmínek bude Uživateli oznámena na jeho elektronickou adresu nebo zprávou doručenou na Účet. 10.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek, Smlouvy nebo Smlouvy s Makléřem. 10.5 Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.1.2020.

¨
×